Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informacje, w postaci plików PDF, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie analizy wytycznych WCAG 2.1, przeglądarkowych narzędzi do badania dostępności oraz walidatora WAVE.

Ułatwienia na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Iwona Sobel, i.sobel@ppp-powiatsuski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 874 26 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w dwóch budynkach:

  • Budynek nr 1 mieści się w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański
  • Budynek nr 2 (oddział zamiejscowy) mieści się w Jordanowie, ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Budynek nr 1 w Makowie Podhalańskim

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szpitalnej.

Wejście do Poradni znajduje się na poziomie chodnika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Sekretariat znajduję się w pokoju nr 6 na parterze.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.

Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowym znakiem oraz pomalowaną na niebiesko nawierzchnią.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nr 2 w Jordanowie

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Banacha oraz wyście ewakuacyjne boczne.

Do Poradni prowadzą schody. W budynku brak windy oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone bramką z ogrodzeniem.

Sekretariat znajduję się w pokoju nr 3 na parterze.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia Poradni.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jordanowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.