Zespół Orzekający

Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 59 i 949).

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń i opinii:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
  • niesłyszenie,
  • słabosłyszenie,
  • niewidzenie,
  • słabowidzenie,
  • niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją),
  • niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • autyzm, w tym Zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność sprzężoną.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
 4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,
 6. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor poradni – jako przewodniczący zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz,
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć nauczyciele lub specjaliści z przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń. Z wnioskiem takim należy zwrócić się do dyrektora Poradni.

Dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia lub opinii dostępne są w zakładce “Dokumenty do pobrania” na naszej stronie internetowej.

Zespoły orzekające w Poradni odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca. Rodzic/prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.