Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także udzielanie wsparcia rodzinie dziecka.

Podstawę do organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju stanowi wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na wniosek rodziców opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych, potrzeb dziecka i jego rodziny. Mogą one być prowadzone indywidualnie lub, w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, w grupach liczących 2 lub 3 osoby, z udziałem ich rodzin.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to:

 • psycholodzy,
 • logopedzi, neurologopedzi,
 • pedagodzy, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy,
 • rehabilitanci.

Podstawą oddziaływań wspierających dziecko i jego rodzinę jest diagnoza potrzeb, umiejętności i wieloaspektowa obserwacja dziecka, analiza dotychczasowej dokumentacji medycznej i wnikliwy wywiad z rodzicami (opiekunami) dziecka.

Na podstawie diagnozy zespół opracowuje indywidualny program wczesnej stymulacji rozwoju, realizowany w ramach zajęć i kontynuowany w postaci zabaw i ćwiczeń domowych. Zadaniem zespołu jest również analizowanie i dokumentowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej rodzinie oraz modyfikowanie działań wspomagających, zgodnie z potrzebami rodziny.

Zajęcia obejmują:

 • stymulację wielozmysłową, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzonych funkcji (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zmysłu równowagi, smaku i węchu),
 • pomoc dziecku w wykorzystaniu i rozwijaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych,
 • rehabilitację ruchową,
 • rozwijanie dużej i małej motoryki,
 • usprawnianie manualne poprzez czynności związane z manipulowaniem, konstruowaniem, zabawy plastyczno – techniczne,
 • terapię logopedyczną,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się – wspomaganie rozwoju mowy,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • wspieranie rodziców w rozwijaniu właściwych postaw rodzicielskich i tworzeniu warunków sprzyjających wzmacnianiu więzi emocjonalnej z dzieckiem,
 • wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi dzieci,
 • udzielanie informacji dotyczących niepełnosprawności dziecka oraz pomoc
  w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do możliwości rozwojowych dziecka,
 • przygotowanie dziecka do korzystania z edukacji i innych form opieki oraz informacja o możliwościach wyboru odpowiedniej placówki opiekuńczej czy edukacyjnej,
 • udzielanie rodzicom wskazówek dotyczących prowadzenia ćwiczeń
  i organizowania zabaw stymulujących rozwój dziecka w środowisku rodzinnym,
 • służenie radą w odpowiedniej organizacji środowiska domowego, przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka, doborze sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych,
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy medycznej, socjalnej, prawnej oraz pomocy ze strony organizacji pozarządowych.

Podjęte wcześnie kompleksowe oddziaływania diagnostyczne, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne rehabilitacyjne i medyczne mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka. Pozwalają one skutecznie kompensować występujące deficyty i dysfunkcje, łagodzić skutki choroby i zapobiegać pojawianiu się wtórnych zaburzeń rozwojowych.

Procedura ubiegania się o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju potrzebne są:

 1. Ocena psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna rozwoju dziecka. Może być przeprowadzona w Poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 2. Zaświadczenie lekarskie.
 3. Orzeczenie o Niepełnosprawności wydane przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub inny dokument medyczny stwierdzający niepełnosprawność dziecka.
 4. Opinia z przedszkola (jeżeli dziecko do niego uczęszcza).
 5. Złożenie w Poradni wniosku o uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wraz z w/w dokumentacją (zaświadczenia lekarskie, opinia psychologiczno-pedagogiczna, upoważnienie), który będzie rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Orzekającego Poradni.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635).

Drodzy rodzice:

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój intelektualny, ruchowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy, skontaktujcie z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną. Tam uzyskacie bezpłatną poradę i diagnozę psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną. Jeśli będzie zachodzić taka konieczność zostanie wydana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na podstawie której Wasze dziecko zostanie objęte zajęciami wspomagającymi jego rozwój.

Niepokojące objawy

Niepokojące objawy w okresie noworodkowym (od urodzenia do 1 miesiąca życia):

 • niska skala Apgar przy urodzeniu,
 • trudności w ssaniu i połykaniu (uporczywe ulewanie pokarmu lub częste wymioty),
 • duży niepokój dziecka, długo utrzymujący się płacz,
 • nadmierna wiotkość lub wzmożone napięcie mięśni dziecka.

Niepokojące objawy w okresie niemowlęcym (od 2 do 12 miesiąca życia):

 • nieprawidłowe lub opóźnione nabywanie umiejętności ruchowych (opóźnione unoszeniu główki, siadanie, wstawanie),
 • mała ruchliwość spontaniczna przy jednoczesnej nadmiernej wrażliwości na bodźce zewnętrzne,
 • brak zainteresowania zabawkami,
 • zaburzenia w rozwoju kontaktów społecznych (brak reakcji na pojawienie się osoby bliskiej lub obcej),
 • brak gaworzenia,
 • brak reakcji na bodźce zewnętrzne np. światło, kolor, dźwięk,
 • trudności w karmieniu,
 • oczopląs.

Niepokojące objawy w okresie wczesnodziecięcym (od 13 miesiąca do 3 roku życia):

 • brak naśladowania prostych gestów i zachowań osób dorosłych,
 • niewykształcenie się chwytu pęsetkowego,
 • brak wskazywania palcem,
 • brak reakcji na wołanie,
 • brak umiejętności zabaw tematycznych,
 • długotrwałe, stereotypowe kiwanie się,
 • chwilowe utraty kontaktu z otoczeniem,
 • niepłynność mowy lub opóźniony rozwój mowy (brak pierwszych słów po pierwszym roku życia oraz zdań po drugim roku życia).

Niepokojące objawy w okresie przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia):

 • ograniczone umiejętności zabawy,
 • opóźnienie rozwoju mowy (mowa niewyraźna, zrozumiała tylko dla najbliższych osób dziecka),
 • uporczywe wykonywanie pewnych czynności,
 • echolalia (powtarzanie słów i zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby, często w nieadekwatnym użyciu).
Zdjęcie przedstawia salę w Poradni, w której przeprowadzane są zajęcia.
Zdjęcie przedstawia salę w Poradni, w której przeprowadzane są zajęcia.