Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Flaga i godło

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim w dniu 21.11.2017 Porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1607 została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie działania powiatu. 

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w celu zapewnienia interdyscyplinarnej pomocy dla dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Program finansowany jest z budżetu państwa. Całkowita kwota przeznaczona na realizację zadania w latach 2017-2021 wynosi 703 080, 00 zł.

Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712i są one następujące.:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127  19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

– zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

– prowadzenie akcji informacyjnych,

– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Program skierowany jest do dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością) oraz ich rodziców.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
pod numerem telefonu Poradni 33- 874-26-06.